Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

2023-03-30 09:30

1. Chương trình Đại hội

2. Quy chế đại hội

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023

3.1. Phụ lục I: Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

3.2. Phụ lục II: Các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

3.3. Phụ lục III: Danh sách tổng hợp các Nghị quyết đã phát hành trong năm 2022

4. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

6. Báo cáo tổng hợp tài chính, phân chia lợi nhuận năm 2022 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2022

7. Ý kiến của kiểm toán về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2022

8. Tờ trình về việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

9. Báo cáo về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022

9.1. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022

9.2. Tài liệu đính kèm về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 đợt 1

9.3. Tài liệu đính kèm về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 đợt 2

10. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

11. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

11.1. Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

12. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023

13. Tờ trình báo cáo thù lao (phụ cấp) và tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát, tiền lương của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023

14. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

15. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

16. Tờ trình về việc thông qua quy chế tổ chức Họp ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

16.1. Quy chế tổ chức Họp ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023